جامعه استفاده کننده

    1ـ گروههای زیر می توانند به عضویت کتابخانه درآیند

    اعضا هئیت علمی شاغل، دانشجویان دندانپزشکی ، کارکنان رسمی و قراردادی، با ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشکده به همراه یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت

    2ـ استفاده کننده از مجموعه کتابخانه در محل کتابخانه :

    اعضاء هئیت علمی شاغل، بازنشسته، محققان ، دانشجویان و کارکنان کلیه دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه با ارائه مدرک شناسایی معتبر مجاز به استفاده از منابع کتابخانه درسالن مطالعه می باشند .
   تعداد کل اعضای معتبر :438 نفر می باشد.که شامل اعضای هیات علمی کارکنان ( رسمی ، قراردادی) دانشجویان دندانپزشکی می باشد.

 

    3ـ تعداد و مدت امانت کتاب :

    هیئت علمی                     10 جلد                         یک ترم تحصیلی

    دانشجودندانپزشکی          4 جلد                          15 روزودو بار تمدید

    کارمند                            3 جلد                           15 روز و یک بار تمدید

    * مدت امانت کتابهای پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول بخش امانت و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تقلیل یابد .