پرسنل

کارکنان کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

 

سحر جسری

رشته ی تحصیلی : علوم کتابداری و اطلاع رسانی

مقطع کارشناسی ارشد

مسئول  کتابخانه

ایمیل dentlib@kums.ac.ir

تماس تلفنی 08337236835 داخلی 121

فرض الله عزیزی

رشته ی تحصیلی : علوم کتابداری و اطلاع رسانی

مقطع کارشناسی

مسئول فهرست نویسی

ایمیل  farzollah@yahoo.com