ساعت کار کتابخانه دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی :

شنبه تا چهارشنیه از ساعت  8- 15

روزها ی پنج شنبه و جمعه تعطیل می باشد.

در ضمن مخزن و بخش امانت کتابخانه تا همین ساعت دایر می باشد.

مخزن :  ساعت 8 صبح تا 15 عصر دایر می باشد.

بخش امانت : ساعت 8 صبح تا 15 عصر دایر می باشد.

سالن مطالعه :

همه روزه سالن های مطالعه خواهران و برادران  از ساعت 8 تا 18 عصر دایر می باشد