محتوای آموزشی

مدرس

گروه هدف

ساعت

تاریخ

عنوان کارگاه

ردیف

 راهنمای استفاده از EndNote

جسری

دانشجویان دندانپزشکی

11 الی 13

1398/02/07

End note

1

 راهنمای استفاده از EndNote

جسری

دانشجویان دندانپزشکی

11 الی 13

1398/02/14

End note

2

 آشنایی با پایگاه clinicalkey

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشجویان دندانپزشکی

11 الی 13

1398/03/25

Clinical key

3

 راهنمای استفاده از science direct

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشجویان دندانپزشکی

11 الی 13

1398/04/22

Science direct

4

 آشنایی با پایگاه clinicalkey

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشجویان دندانپزشکی

11 الی 13

1398/05/05

Clinical key

5

 راهنمای جستجو در کتابخانه دیجیتال حنان

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشجویان دندانپزشکی

11 الی 13

1398/06/23

آشنایی با کتابخانه دیجیتال حنان و سامانه منبع یاب

6

دانشجویان دندانپزشکی

11 الی 13

1398/07/06

End note

7

دانشجویان دندانپزشکی

11 الی 13

1398/07/20

ProQuest

8

دانشجویان دندانپزشکی

11 الی 13

1398/08/11

Scopus

9

دانشجویان دندانپزشکی

11 الی 13

1398/08/27

Science direct

10

دانشجویان دندانپزشکی

11 الی 13

1398/09/04

آشنایی با کتابخانه دیجیتال حنان و سامانه منبع یاب

11

دانشجویان دندانپزشکی

11 الی 13

1398/09/18

Clinical key

12

دانشجویان دندانپزشکی

11 الی 13

1398/10/02

Scopus

13