گزارش تعداد کتابهای امانتی و بازگشتی از تاریخ 1400/01/01 تا تاریخ1400/05/31

                                  

بازگشت خورده

 

امانت رفته

نوع منبع

1080

 

941

کتاب فارسی

36

 

44

کتاب لاتین

 

 

گزارش تعدادپایان نامه ها در سال 1400

تعداد 23 نسخه پایان نامه به کتابخانه تحویل داده شد .

تعداد23نفر از دانشجویان فارغ التحصیل شدند .

عملکرد واحد امانت در سال 1400

1.مراجعه بیش از 1000نفر به بخش امانت جهت امانت و بازگشت کتاب

2. هدایت و راهنمایی دانشجویان جهت دستیابی به منابع کتابخانه و منابع مرجع

3. انجام ثبت نام و عضویت 20 نفر به مجموعه کتابخانه  

 

 

 

 

گزارش میزان خرید منابع چاپی                                                                                                                                                               

1399

1398

1397

1396

سال

نوع منبع

-

378

278

522

کتب فارسی

 

13

60

94

100

کتب لاتین

 

 

 

گزارش میزان گردش امانت و بازگشت کتب                                                                                                                                                                          

1399

1398

1397

1396

سال

نوع منبع

1333

4860

6040

6054

تعدادامانت کتب فارسی

1360

4964

6069

6187

تعدادبازگشت کتب فارسی

37

200

275

222

تعدادامانت کتب لاتین

42

214

260

241

تعدادبازگشت کتب لاتین

 

 

گزارش لیست اعضا                                                                                                                                                                                     

1399

1398

1397

1396

سال

 

14

53

57

59

نفر

 

 

 گزارش تعدادپایان نامه ها                                                                                                                                                                             

1399

1398

1397

1396

 

سال

47

59

27

45

تعداد

 

 

 

 

عملکرد کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

عملکرد واحد IT :

1.ارتقاء و توسعه سخت افزاری و نرم افزاری سیستمهای کتابخانه

2.پیکربندی و بروزرسانی پورتال کتابخانه

3.برگزاری کارگاههای آموزشی جهت دانشجویان در خصوص آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی

عملکرد واحد امانت کتابخانه :

.1تهیه لیست کتابهای مورد نیاز گروههای آموزشی دانشکده جهت خرید از نمایشگاه کتاب تهران اردیبهشت و نمایشگاه آبان ماه هر سال

.2 وجین کتابها به صورت موردی

عملکرد واحد فهرستنویسی :

1 . ثبت کتابهای خریداری شده از نمایشگاه سال 98

2. فهرستنویسی و ورود اطلاعات

3. پرینت عطف و بارکد کتابها

4 . تصحیح رکوردهای تکراری کتابهای فارسی و انگلیسی

5 . بارگزاری و ورود اطلاعات پایان نامه های دفاع شده در سال98